Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka dotycząca plików "cookies".
Akceptuję politykę wykorzystywania plików cookies w serwisie (nie pokazuj więcej).

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze kotła.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej obsługi i eksploatacji kotła jest wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami norm oraz zaleceniami w DTR kotła.

Przy obsłudze  kotła należy stosować się do odpowiednich przepisów BHP.

Wymaga się przestrzegania następujących podstawowych zasad BHP:

 1. Należy używać rękawic i okularów ochronnych.
 2. Pomieszczenie kotłowni powinno być dobrze oświetlone.
 3. W czasie otwierania drzwiczek należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się stawanie z boku odsłanianych otworów.
 4. W kotłowni nie powinny być składowane żadne inne przedmioty niż te, które związane są z obsługą i eksploatacją kotła.
 5. Należy zachować szczególną ostrożność i nie dotykać bezpośrednio stref kotła narażonych na podwyższoną temperaturę. Używać tylko przeznaczonych do tego uchwytów, klamek.
 6. Wszelkie prace montażowe i naprawcze, związane z instalacją elektryczną, mogą być dokonywane tylko przez uprawnionego elektryka.
 7. Należy dbać o właściwy stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji. W szczególności należy zwracać uwagę na szczelność instalacji wodnej, szczelność drzwiczek kotła oraz szczelność czopucha i komina.
 8. W okresie zimowym nie stosować dłuższych przerw w pracy kotła, których czas trwania mógłby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części.

  Uwaga:

  • W przypadku możliwości zamarznięcia wody w instalacji - przed rozpaleniem w kotle należy sprawdzić drożność rury bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego. W tym celu należy dopuścić wodę do kotła (przez zawór spustowy) do uzyskania przelewu rurą przelewową z naczynia wzbiorczego. W przypadku braku drożności rury bezpieczeństwa zabrania się rozpalania w kotle.
  • Zmniejszenie prześwitu rury bezpieczeństwa może być przyczyną niebezpiecznej w skutkach awarii kotła.
 9. Zabrania się rozpalania paliwa w kotle przy użyciu środków łatwopalnych, takich jak: benzyna, nafta, rozpuszczalniki, które mogą spowodować zagrożenie  pożarowe oraz niebezpieczeństwo oparzenia osób obsługujących.
 10. W przypadku awarii instalacji oraz braku wody w kotle, należy zatrzymać awaryjnie pracę kotła.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego

Podczas eksploatacji kotła, potencjalne zagrożenie pożarem może wystąpić w przypadku ewentualnego cofnięcia się żaru do zasobnika paliwa i zapłonu paliwa. Pomimo, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna, (kocioł posiada zabezpieczenie przed takim zagrożeniem), istnieje możliwość zapłonu paliwa w zasobniku w wyniku wystąpienia losowej usterki elementów zabezpieczających, (tj. sterownika lub czujnika temperatury zasobnika). Należy wówczas zachować szczególne środki ostrożności.

A) Jeżeli żar w palniku cofnął się i nie wystąpiło zapalenie się paliwa w zasobniku, należy na sterowniku - w trybie sterowania ręcznego - uruchomić ciągłe podawanie paliwa, aż do wypełnienia całej retorty, a następnie zmniejszyć ustawienie czasu przerwy w podawaniu paliwa i włączyć automatyczny tryb pracy sterownika.

B) Natomiast w przypadku zapalenia się paliwa w zasobniku należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:       

 • wyłączyć sterownik i wyjąć wtyczkę zasilania sterownika z gniazdka,
 • zachować szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się ani też ulec zaczadzeniu, (stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, otworzyć drzwi, okna,).
 • użyć gaśnicy w miejscu źródła pożaru. (Dopuszcza się możliwość zasypania żaru suchym piaskiem w celu szybkiego wygaszenia ognia).
 • jeśli zadymienie kotłowni nie pozwala na sprawne wygaszenie pożaru lub wystąpi możliwość rozprzestrzenienia się pożaru – należy niezwłocznie wezwać służby Straży Pożarnej.

Po usunięciu skutków pożaru i stwierdzeniu, że kocioł, sterownik, czujnik temperatury i instalacja są sprawne techniczne, można przystąpić do ponownego uruchomienia kotła.

W przypadku uszkodzeń kotła lub jego wyposażenia, należy dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na nowe.

 

Zalecenia eksploatacyjne

Warunkiem prawidłowej pracy kotła pod względem energetycznym oraz efektywności spalania paliwa jest:

 • stosowanie  opału o wymaganej jakości
 • właściwe ustawienie parametrów pracy kotła,
 • podłączenie kotła do komina, spełniającego wymagania.

Przy poprawnej i ciągłej pracy kotła, paliwo spala się całkowicie. Pozostały popiół przemieszcza się na brzeg rusztu retorty palnika, a następnie opada samoczynnie na dno komory spalania. Powstały ewentualny nadmiar popiołu na ruszcie paleniska można usunąć za pomocą gracy. W przypadku zawieszania się spieków i żużla między ścianą kotła a palnikiem, należy usuwać je pogrzebaczem do popielnika.
Kocioł wymaga usuwania popiołu raz na 2 - 7 dni, w zależności od obciążenia kotła.

Nie należy prowadzić eksploatacji kotła w następujących przypadkach:

 • Przy obniżonym poziomie wody w instalacji – należy sprawdzić i uzupełnić.
 • Przy niedostatecznym ciągu kominowym – należy sprawdzić i usunąć ewentualne
 • osady z komina, czopucha oraz uszczelnić drzwiczki kotła,
 • Złej jakości paliwa – należy zmienić paliwo i używać węgla o jakości podanej w pkt. niniejszej instrukcji,
 • Zanieczyszczenia kanałów konwekcyjnych kotła – należy wyczyścić kanały kotła z sadzy i pyłów,
 • Braku dopływu wystarczającej ilości powietrza do pomieszczenia kotłowni – należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny,
 • Nieszczelności połączeń króćców kotła z instalacją – sprawdzić połączenia i usunąć nieszczelności,
 • Uszkodzenia kotła – w przypadku widocznego wycieku lub zbierania się wody w dolnej części kotła, należy sprawdzić jego stan techniczny (czy nie ma pęknięć spoin oraz ubytków korozyjnych).

W przypadku wycieku wody z korpusu kotła w wyniku uszkodzenia, kocioł należy wygasić i powiadomić serwis producenta.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest uzupełnianie instalacji wodą podczas pracy kotła.

Kotły mogą być eksploatowane i obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
W przypadku kotłów o mocy wyższej od 50 kW  - od osób prowadzących ich eksploatację oraz obsługę, wymagane jest również, – zgodnie z obowiązującymi przepisami, (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828)  - posiadanie odpowiednich kwalifikacji (potwierdzonych stosownym świadectwem), w zakresie wiedzy nt. budowy, działania oraz eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, oraz zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 

Hałas

Głównym źródłem generowania umiarkowanego hałasu w kotle jest praca podajnika ślimakowego. Całkowite natężenie hałasu zależy od emisji własnej motoreduktora  oraz efektów dźwiękowych transportowanego przez ślimak paliwa, które zależą w dużym stopniu od jakości paliwa (wielkość uziarnienia, podatność przemiałowa). Ze względu na specyfikę pracy podajnika paliwa, całkowite wyeliminowanie hałasu w samym źródle jest niemożliwe.

Jednak krótka i cykliczna praca podajnika, obudowa z izolacją oraz montaż kotła w wydzielonym pomieszczeniu, powodują, że generowany hałas jest mocno ograniczony oraz nie jest uciążliwy dla otoczenia.
Zastosowane w kotle urządzenia spełniają wymagania normy PN-B-02151-02, dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach technicznych, do których zalicza się kotłownie, (< 65 dBA).

Dla zwiększenia komfortu dźwiękowego dodatkowo można zastosować w pomieszczeniu kotłowni ekrany dźwiękochłonne.

Dla potrzeb weryfikacji można dokonać pomiaru emisji hałasu zgodnie z metodyką podaną w normie PN-EN 15036-1:2006.

Dlaczego warto wybrać kotły EnergoEcoPRF
2024 - EnergoEco